HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI İÇİN YASAL DAYANAK

 

 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 4856 SayılıTeşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin (k) bendinde ÇevreYönetimi Genel Müdürlüğü’ne “Su kaynakları için koruma ve kullanma plânlarıyapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncülyönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak” görevleri verilmiştir.Ayrıca, 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarakyürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde “Kıta içisu kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesive kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıylahavzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılmasıesastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programıve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulmasıesastır.” ifadeleri yer almaktadır.

 

Bu çerçevede mülga Bakanlık tarafından Havza KorumaEylem Planları Hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup; ilk önce havzadaki sukalitesi, kirletici kaynaklar, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları gözönüne alınarak ülkemiz coğrafyasındaki 25 adet hidrolojik havzapuanlandırılmıştır. Yapılan bu önceliklendirme çalışması doğrultusunda kısa vadedeplanlama çalışmaları tamamlanmış olması gereken 11 adet havzanın koruma eylemplanları 2009-2010 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

 

04.07.2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı ResmiGazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. Maddesi (c) ve (ç)bentlerinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne “Su kaynaklarının kıyı suları dahilolmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik vekimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havzabazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehirhavzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.”, “Havza bazındakirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarlabirlikte belirlemek değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibiniyapmak” görevleri verilmiştir.

Söz konusu hükümler gereğince havza korumaplanlarının yapılması konusundaki gereklilik yerine getirilmekte olup, mülgaBakanlık tarafından daha önce 5 adet havza için hazırlatılmış olan koruma eylemplanlarının revize edilmesi ile 9 adet havzada koruma eylem planlarınınhazırlanması işi Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.Ayrıca öncelikli havzalardan olan Ergene ve Gediz havzaları için hazırlananHavza Koruma Eylem Planları titizlikle takip edilmektedir.

 

Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışıçerçevesinde kalite ve miktar açısından korunması maksadıyla havza bazındakoruma ve kullanma dengesini esas alan koruma planlarının hazırlanmasıçalışmaları Avrupa Birliği adaylık sürecinde büyük önem taşıyan Su ÇerçeveDirektifi’nin gereği olarak hazırlanacak olan “Nehir Havzası Yönetim Planı”için önemli bir başlangıç noktası olmakla birlikte, bu çalışmalar, Türkiye’ninAB üyelik müzakerelerinde Çevre Faslını açmasına da önemli katkı sağlamıştır.  SuSektörü kapsamında AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında hazırlanacak Nehir HavzaYönetim Planlarına da bu çalışmalar altlık teşkil edecektir.