Türkiye’nin sanayideki gelişimi ağırlıklı olarak İstanbul'da başlamış ve öncelikli bölge İstanbul'un doğusu seçilmiştir. Sanayinin yayılması, Gebze'den başlayarak Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşmasından sonra, 1970'lerden başlamak üzere İstanbul'un batısına, başka bir deyişle de Trakya'ya sıçramıştır. Bu yayılma 1980'li yıllardan sonra büyük birime kazanmıştır.

 

üHavzada 2.037 adet sanayi tesisi bulunmaktadır

üSanayinin;

§  %82’si Tekirdağ,

§  %10’u Kırklareli,

§  %8’i Edirne’dedir

Ergene Havzası özellikle coğrafi konumu gereği sanayinin cazibe merkezi olmuştur. Özellikle havzanın doğu kesimi sanayileşmenin çok yoğun olduğu bir bölgedir. Bölgede 1990 yılından sonra hızla artan çarpık sanayileşme çok sayıda çevresel sorunu beraberinde getirmiştir. Tekirdağ bölgesinde yoğunlaşan sanayinin takibi çok zor olmakta ve bunun sebebi olarak da firmaların İstanbul merkezli olması gösterilmektedir. Sanayi tesislerinin önemli bir kısmı, Ergene Nehri’nin başlangıcında yer alan Çorlu-Çerkezköyalt havzasında yoğunlaşmakta ve buna bağlı olarak nehirdeki kirlilik de bu bölgede başlamaktadır.

 

Sanayinin sektörel dağılımı havza bazında Şekil 1.’de, illere göre ve toplam yüzdesel sektörel dağılımları ise Şekil 2’de sunulmuştur.

 


 Şekil 1. Ergene Havzası Sanayi Tesislerin Sektörel Dağılımı

 

 

  

 

Şekil 2. İlleregöre ve toplam yüzdesel sektörel dağılımları

Havzadaki sanayi tesislerinin önemli bir kısmı Tekirdağ ilinde bulunmaktadır. Bu ildeki sanayi ağırlıklı olarak Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz çevresinde gelişmiştir. Sanayinin sektörel dağılımında tekstil sektörü ilk sırayı almaktadır. Daha sonra sırasıyla gıda, kimya, deri ve maden sektörleri gelmektedir.

 

Sanayilerin sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde Çorlu’da deri sanayinin yoğunluğu, Çerkezköy ve Muratlı’da ise tekstil sektörünün yoğunluğu göze çarpmaktadır. Şekil 3.’de konumları belirlenebilmiş başlıca sektörlerin yoğunluk haritası verilmiştir. Bu haritalardan hemen hemen her sektörün en yoğun biçimde Ergene Nehri’nin kaynaklarının bulunduğu Çorlu-Çerkezköy-Muratlı ve Ergene Deresi alt havzalarında yoğunlaştığı görülmektedir. Deri sanayinin sadece Çorlu yöresinde, gıda sanayinin ise Çorlu-Lüleburgaz arasında Ergene Nehri kıyısında yoğunlaştığı görülmektedir.Tekstil, kimya, metal ve maden sanayinin Çorlu-Çerkezköy alt havzasında yoğunlaştığı görülmektedir.

 

 Şekil 3. Sanayi tesislerinin havzada sektörel yoğunluk dağılımları 


Ergene Havzası’ndaki konumları tespit edilebilmiş sanayi tesislerinin sektörel coğrafi dağılımı

Deri SanayiGıda SanayiKimya SanayiMaden SanayiMetal SanayiTekstil Sanayi