Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri Kuruluyor

 

 

Ergene Havzası’nda 2037 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden Ergene Nehri'ne yan kollarına deşarj edilen atıksuyun debisi 460.000 m3/gün’dür. Atıksu deşarjını kontrol altına almak maksadıyla havzada dağınık haldeki sanayiler “Islah OSB” çatısı altında birleştirildi. Bu Islah OSB ile dağınık sanayilerin ortaya çıkardığı olumsuzluklar en aza indirilecek, zaman ve kaynak israfı önlenecek, alt ve üst yapı yeniden organize edilecektir. Tekirdağ’da 8 adet ve Kırklareli’nde 2 adet olmak üzere havzada toplam 10 adet Islah OSB kuruldu ve tümü OSB statüsü kazandı.


 


Hem çevre dostu hem de verimli arıtma kullanan bu OSB’ler ileri atıksu arıtma tesislerinin kurulmasını sağlayacak ve böylece Ergene Nehri suyunun kalitesinin iyileştirilmesi, sanayi açısından da verimlilik sağlanarak gerçekleştirilecektir.

 

ü  Atıksu deşarjını kontrol altına almak maksadıyla havzada kurulan Islah OSB’ler için müşterek arıtma tesisleri kurulacaktır.

ü  Havza genelinde kurulan OSB’lerin sanayi atıksuları, kurulacak olan ileri atıksu arıtma tesislerinde toplanacaktır.

ü  Bu arıtma tesislerinde atıksular öncelikle kimyasal arıtmaya tabi tutulduktan sonra ileri biyolojik arıtma(N,P giderimi) ile Marmara Denizi’ne derin deniz deşarjı gerçekleştirilecektir.